Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Psychologiepraktijk Ontwikkeling Centraal

Heeft de  praktijk een contract met jouw zorgverzekeraar? Dan declareren we direct bij je zorgverzekeraar. Je eigen risico wordt aangesproken.

Heeft de praktijk geen contract met jouw zorgverzekeraar? Aan het einde van het behandeltraject ontvang je dan van de praktijk de factuur. Deze dien je eerst zelf aan de praktijk over te maken, waarna je deze eventueel kan indienen bij je zorgverzekeraar. Ook hier wordt eerst je eigen risico aangesproken.

De volgende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing:

1.Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

2.Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Wordt er binnen de 48 uur afgezegd is psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. Client ontvangt dan een rekening van €75. Bij niet verschijnen op een ingeplande afspraak worden de sessiekosten in rekening gebracht. Client ontvangt dan een rekening van €110,27.

3.Alle door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde bedragen voor het onderzoek en/of de behandeling en andere vergoedingen dienen door de cliënt te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van de factuur. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.

4.Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij ingebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

5.Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, na 21 dagen na factuurdatum de tweede kosteloze betalingsherinnering en na 28 dagen na factuurdatum de derde en laatste kosteloze betalingsherinnering waarin hij de cliënt nog uiterlijk twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

6.Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

7.Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.

8.Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en de psycholoog onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de psycholoog zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat hij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.