Betalingsvoorwaarden

 Betalingsvoorwaarden Psychologiepraktijk Ontwikkeling Centraal 2024

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Je ontvangt maandelijks van Infomedics de factuur voor je behandeling. Deze factuur betaal je zelf aan Infomedics, waarna je deze eventueel kan indienen bij je zorgverzekeraar. Je eigen risico wordt eerst verrekend.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het uitzoeken van de voorwaarden van je zorgverzekering en om jezelf te informeren over de hoogte van de vergoeding. Door in behandeling te komen ga je akkoord met de betalingsvoorwaarden. Je hebt een individuele betalingsplicht aan de praktijk voor de afgenomen consulten, dit staat los van de hoogte van de vergoeding door jouw zorgverzekeraar, een eventuele tegenpartij of werkgever.

De volgende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing:

1.Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

2.Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Wordt er binnen de 48 uur afgezegd is psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. Client ontvangt dan een rekening van €90. Bij niet verschijnen zonder afmelding op een ingeplande afspraak worden de consultkosten in rekening gebracht. Client ontvangt dan een rekening van €161,46.

3.Alle door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde bedragen voor het niet verschijnen op een afspraak of een te late afzegging dienen door de cliënt te worden voldaan binnen 14 dagen na de datum van de factuur. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.

4.Bij niet betaling binnen de betaaltermijn voor vergoede zorg zal client worden herinnerd door Infomedics. Alle administratiekosten en eventuele incassokosten die worden gemaakt door het niet tijdig betalen van de factuur komt voor rekening van client. Infomedics hanteert eigen betalingsvoorwaarden waaraan je automatisch wordt gehouden wanneer je in zorg komt bij Psychologiepraktijk Ontwikkeling Centraal. Zie hieronder voor de betalingsvoorwaarden.

5.Bij niet betaling binnen de betaaltermijn van 14 dagen voor onvergoede zorg of coaching zal de praktijk de cliënt eerst een kosteloze eerste betalingsherinnering sturen, na 21 dagen na factuurdatum de tweede kosteloze betalingsherinnering en na 28 dagen na factuurdatum een aanmaning wat tevens de laatste kosteloze betalingsherinnering is. Wordt de factuur dan niet binnen 5 dagen betaald ontvangt client een ingebrekestelling. Hierin wordt cliënt verzocht de betaling binnen uiterlijk 5 dagen te voldoen en wordt de laatste kans gegeven om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog de cliënt uitdrukkelijk dat na vijf dagen incassokosten worden berekend.

6. Voldoet de cliënt binnen die vijf na de datum van de laatste betalingsherinnering/ ingebrekestelling niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

7.Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.

8.Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en de psycholoog onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de psycholoog zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat hij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.

Op de facturen van Infomedics zijn de betalingsvoorwaarden van Informedics van toepassing.

Wat zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics?
Een rekening van Infomedics
Infomedics verstuurt en incasseert rekeningen namens uw zorgaanbieder. Uw zorgaanbieder is daardoor minder tijd kwijt aan administratie en loopt minder financieel risico. Infomedics voldoet aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op uw zorgaanbieder en de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics, ook op het gebied van privacy. We gebruiken alleen de gegevens die we nodig hebben om u de rekening te sturen (op papier of digitaal). 

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening. 
  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum hebt betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog binnen 15 dagen te betalen.
  • Betaalt u niet binnen deze 15 dagen? Dan krijgt u een 2e herinnering met rente en incassokosten.
  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening van Infomedics uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.